Citizens for Energy (CINERGY)

cinergysigla1sigla2

Prietenii Pământului este partener, alături de organizațiile CESFOR și A SUD din Italia, Low Carbon Communities Network și The London Borough of Haringay din Marea Britanie, Za Zemiata din Bulgaria, DOOR din Croația și CIPRA din Slovenia, în proiectul Citizens for Energy (CINERGY), finanțat din fonduri europene în cadrul programului Lifelong Learning, subprogram GRUNDTVIG pentru perioada oct 2012 – iulie 2014.
Coordonatorul proiectului este asociația CESFOR din Italia.

sigla3sigla4sigla5sigla10sigla6sigla9sigla7sigla8

Punctul focal al acestui proiect este îmbunătățirea procesului democratic de management al bunurilor comune.

Creșterea numărului de oameni, atât profesioniști cât și cetățeni, angajați în acțiuni post carbon în Europa demonstrează puternica motivație a cetățenilor europeni de a fi actori activi ai schimbărilor spre energie sustenabilă în comunitățile din care fac parte. Oamenii angajați în subiectele energie și societate post carbon sunt motivați în a-și îmbunătăți competențele personale și colective și în a pune la punct oportunități și instrumente pentru schimbul de cunoștințe și de experiență astfel încât să-și clădească și să-și întărească capacitatea de a gestiona energiea la nivel local. Împreună cu autoritățile locale, ei împărtășesc motivația de a pune la punct metodologii de participare care să angajeze toți factorii interesați în crearea și gestionarea acțiunilor postcarbon locale, contribuind la crearea în întreaga Euroopă a comunităților energie.

Acest interes al autorităților locale se bazează pe două motivații specifice. Pe de o parte, sunt motivate să-și îmbunătățească competențele în scopul de a contracara schimbările climatice și crizele prin utilizarea celor mai bune practici de management local al energiei. Pe de altă parte, ele recunosc că a clădi noi modele de producție energetică (din surse regenerabile), distribuție (rețele inteligente) și consum (eficiență energetică) este o valoroasă oportunitate pentru noi practici sociale. Această abordare inovatoare a managementului local al energiei pune în evidență valorile europene comune și valorizează capitalul natural și uman.

Proiectul CINERGY a fost gândit să adreseze instituțiilor europene mai multe recomandări pentru creșterea activităților de conștientizare și de educare ca importante acțiuni de sprijin pentru realizarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră printr-o mai largă folosire a energiei regenerabile (ca Planul de Acțiune al Comisiei Europene pentru eficiență energetică: realizarea potențialului, propunerea pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului pentru Eficiență Energetică etc.). În mod particular, proiectul a fost clădit în relație cu politicile și recomandările europene specifice care au inspirat parteneriatul, în special harta de drum pentru o economie competitivă bazată pe emisii reduse de carbon în 2050, Strategia 2020 pentru crestere inteligentă sustenabilă și incluzivă și clubul primarilor.

CINERGY își propune să confrunte și să îmbunătățească cunoștințele și experiența cetățenilor europeni din epoca post-carbon prin mobilitate și colaborare participativă între profesioniști implicați în procesele locale postcarbon și cetățeni adulți care sprijină și participă la activitățile locale în domeniul energiei și la acțiunile caracteristice epocii post carbon. În centrul proiectuluise află managementul local al energiei caracterizat prin noi practici de participare implicând toate persoanele interesate: comunitațile energie și prin importanța rolului lor în promovarea și participarea la sisteme energetice durabile.
Mai mult, CINERGY este în întregime inspirat și dorește să contribuie la strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă. Parteneriatul nostru compus din atorități locale, organizații ale societății civile, ale educației adulților și ale sectorului energetic, vor schimba și vor implementa în parteneriat metodologii și competențe printr-o abordare informală a învățării. În particular, proiectul va sprijini participanții în învățarea modului prin care să-și îmbunătățească competențele lor individuale și colective de cetățenie activă la nivel european. CINERGY va promova, de asemena schimburile intergenerațional, intergender și intercultural cu privire la energie și la acțiunile orientate spre post carbon.

Prin întâlniri transnaționale, ateliere de lucru și grupuri focale, CINERGY va dezvolta atât uneltele cât și oportunitățile transferului și difuzării scopurilor sale. Proiectul va implementa o metodologie de învățare informală replicabilă pentru promovarea comunităților energie, bazată pe un proces de elaborare participativă și colectare a experienței, cunoștințelor și competențelor pe care partenerii le-au împărtășit, îmbogățit și primit în timpul derulării proiectului.

Motivația generală a proiectului reiese din capacitățile sistemului nostru social și economic în particula a societății civile, a instituțiilor locale și europene de a răspunde sfidărilor schimbărilor climatice și ale crizei actuale prin metodologii și competențe îmbunătățite și inovative legate de managementul local al energiei. CINERGY răspunde motivației diferielor persoane interesate la nivel european și va implica , în particular prin grupurile focale, următoarele grupuri țintă: profesioniști, autorități locale și cetățeni angajați în acțiuni post carbon dar și o largă la nivelul instituțiilor europene.

CINERGY a fost creat pentru a răspunde nevoilor specifice ale grupurilor țintă în comunitățile energie în curs de dezvoltare:

  • valorizarea și creșterea competențelor civice și a celor mai bune metodologii de participare și învățare mutuală, astfel încât să întărească rolul lor social în managementul comunitar al energiei;
  • lărgirea accesului la mobilitate și schimburi de experiență și cunoștințe și îmbunătățirea cunoștințelor lor cu privire la reglementările și instrumentele UE ce țin de energie, pentru a-i întări atât la nivel local cât și european;
  • îmbunătățirea și câștigarea competențelor de comunicare și abilitățile de agenți multiplicatori pentru un mai bun dialog și o creștere a angajării din partea factorilor interesați și a publicului în general;
  • învățarea unei metodologii sustenabile pentru dezvoltarea comunităților energie transferabile către diverse contexte care iau în considerație activități educative informale și non-formale.

Mai mult, proiectul se adresează și următoarelor altor nevoi:

  • Dezvoltarea și transferul de tehnologii folositoare pentru reiîmbunătățirea cunoștințelor și competențelor comunităților energie și cetățeniei în general;
  • Creșterea competențelor administrațiilor locale privitoare la cele mai bune practici în acțiunile post carbon și metodologii de participare, astfel încât ele să se angajeze în și să sprijinedezvoltarea comunităților energie;
  • Instituțiile au nevoie să îmbunătățească procesele participative și de colaborare pentru crearea și implementarea strategiilor energetice postcarbon;
  • Este nevoie ca politicile energetice europene să se adreseze comunităților locale și societății civile prin promovarea și schimbul de competențe relativ la energie și celor mai bune metodologii pentru participare, învățare și valorizare a acțiunilor post carbon și de management al energiei.